Prawo cywilne

Postępowanie cywilne
Nasza Kancelaria świadczy kompleksową pomoc prawną w zakresie postępowań sądowych ze stosunków cywilnoprawnych:
 • sporządzanie wezwań przedsądowych;
 • sporządzanie pozwów (w postępowaniach procesowych) oraz wniosków (w postępowaniach nieprocesowych);
 • sporządzanie odpowiedzi na pozwy w imieniu strony pozwanej;
 • sporządzanie sprzeciwu od nakazu zapłaty;
 • sporządzanie apelacji cywilnej do sądu II instancji;
 • sporządzanie skarg kasacyjnych do Sądu Najwyższego (zgodnie z tzw. przymusem adwokacko-radcowskim);
 • sporządzanie wniosków w postępowaniu wieczystoksięgowym.
Prawo zobowiązań
Nasza Kancelaria specjalizuje się w sprawach dochodzenia wierzytelności, jak również szeroko rozumianej ochrony wierzyciela w przypadku niewypłacalności dłużnika. Ponadto świadczymy pomoc prawną m. in. w sprawach:

 • z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia;
 • z tytułu czynów niedozwolonych;
 • z tytułu odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny;
 • z tytułu wykonania lub niewykonania zobowiązań umownych;
 • antywindykacja.
Prawo spadkowe
W zakresie prawa spadkowego, prowadzimy postępowania sądowe i pozasądowe w zakresie:
 • roszczeń o zachowek;
 • odpowiedzialności za długi spadkowe;
 • umów dotyczących spadku;
 • zapisów zwykłych, zapisów windykacyjnych i polecenia;
 • przyjęcia lub odrzucenia spadku;
 • reprezentujemy klientów w postępowaniach nieprocesowych o stwierdzenie nabycia spadku oraz o dział spadku.
Odszkodowania

 • dochodzenie roszczeń odszkodowawczych z tytułu wypadków komunikacyjnych;
 • dochodzenie roszczeń odszkodowawczcyh z tytułu naruszenia dóbr osobistych;
 • dochodzenie roszczeń odszkodowawczych z tytułu błędów medycznych;
 • dochodzenie roszczeń odszkodowawczych z tytułu wypadków przy pracy;
 • dochodzenie roszczeń odszkodowawczych z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości.
Postępowanie zabezpieczające
Chronimy interesy naszych klientów, między innymi poprzez występowanie z żądaniem ustanowienia zabezpieczenia roszczenia przed wszczęciem lub w trakcie postępowania rozpoznawczego.
Umowy cywilnoprawne
W ramach działalności Kancelarii zajmujemy się również sprządzaniem, opiniowaniem, negocjowaniem, wypowiadaniem umów cywilnoprawnych oraz dochodzeniem wszelkich należności z tytułu takich umów, jak na przykład:

 • umowa pożyczki;
 • umowa ubezpieczenia;
 • umowa darowizny, renty, dożywocia;
 • umowa sprzedaży (w tym sprzedaży konsumenckiej, na raty, z odroczonym terminem płatności, ruchomości i nieruchomości);
 • umowa komisu;
 • umowa przewozu i umowa składu;
 • umowa o dzieło;
 • umowa zlecenia;
 • umowa najmu, w tym najmu lokalu mieszkalnego;
 • umowa dzierżawy;
 • umowa agencyjna;
 • umowa ubezpieczenia.

Ponadto, świadczymy pomoc prawną w formie projektowania regulaminów funkcjonowania, w tym regulaminów sklepów internetowych. Sporządzamy projekty wszelkich porozumień o charakterze cywilnoprawnym.
Postępowanie egzekucyjne
 • sprawy o zwolnienie spod egzekucji administracyjnej;
 • powództwa o charakterze interwencyjnym;
 • powództwa przeciwegzekucyjne;
 • kontakt z właściwym komornikiem.
Spółka cywilna
 • przygotowanie umowy spółki;
 • prowadzenie spraw prawnych spółki cywilnej związanych z jej bieżącą działalnością;
 • dochodzenie roszczeń z tytułu odpowiedzialności wspólników spółki cywilnej;
 • przekształcenie spółki cywilnej w spółkę prawa handlowego;
 • doradztwo w zakresie przepisów obowiązujących wspólników spółki cywilnej i ich odpowiedzialności osobistej.
Antywindykacja
Sporządzamy profesjonalne sprzeciwy od nakazów zapłaty. Reprezentujemy dłużników na każdym etapie postępowania przedsądowego, sądowego i egzekucyjnego. Sprawdź jakie masz prawa na www.nakaz.info

Masz pytanie? Napisz do nas!