Najczęściej zadawane pytania:

Poniżej przedstawiamy pojawiające się najczęściej w naszej codziennej praktyce krótkie pytania prawne wraz z odpowiedziami.
Co to jest zachowek?
Zachowek to instrument ochrony prawnej przysługujący osobom, które zostałyby powołane do dziedziczenia ustawowego, gdyby nie został sporządzony testament. Zgodnie z art. 991 Kodeksu Cywilnego zstępnym, małżonkowi oraz rodzicom spadkodawcy, którzy byliby powołani do spadku z ustawy, należy się połowa udziału spadkowego, który by mu przypadał przy dziedziczeniu ustawowym. Wyjątkiem jest zaś sytuacja, gdy uprawniony jest trwale niezdolny do pracy lub jeżeli zstępny uprawniony jest małoletni. Wtedy zachowek ustala się jako równowartość 2/3 udziału spadkowego z dziedziczenia ustawowego. 
Czym skutkuje przerwanie biegu przedawnienia?
Przerwanie biegu przedawnienia powoduje, iż biegnie ono od początku od daty, w której miało miejsce zdarzenie powodujące przerwanie jego biegu. Z wyjątkiem sytuacji, gdy przerwanie takie nastąpiło poprzez czynność w postępowaniu przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym albo przez wszczęcie mediacji - wtedy przedawnienie nie biegnie na nowo, dopóki postępowanie to nie zostanie zakończone.
Czy umowa sprzedaży samochodu musi mieć formę pisemną?
Żaden przepis nie wymaga, by umowa sprzedaży samochodu zawarta została na piśmie. Warto jednak wybrać tę formę. Często ubezpieczyciele przy wypowiedzeniu umowy ubezpieczenia wymagają przedstawienia takiej umowy. Ponadto, przerejestrowanie samochodu wymaga udowodnienia zawarcia umowy sprzedaży pojazdu mechanicznego. Zachowanie formy pisemnej pomoże zaoszczędzić komplikacji.
Kiedy przedawnia się roszczenie z tytułu pożyczki bankowej?
Roszczenie banku o spłatę pożyczki przedawnia się co do zasady z upływem lat 3, jest bowiem roszczeniem związanym z wykonywaniem działalności gospodarczej. (art. 118 KC). Termin ten biegnie osobno dla każdej z rat od daty jej wymagalności.
Czy radca prawny może występować w postępowaniu karnym?
Tak. Od 1 stycznia 2014 r. uprawnienia radców prawnych zostały w zasadzie zrównane z uprawnieniami zastrzeżonymi do tej daty jedynie dla adwokatów. Do tej pory radcowie prawni mogli występować w procesach karnych jedynie w roli pełnomocników oskarżycieli posiłkowych.
Kto może złożyć wniosek o dostęp do informacji publicznej?
Prawo dostępu do informacji publicznej przysługuje każdej osobie. Oznacza to, że żądanie udostępnienia tego typu informacji może pochodzić także od osoby nie posiadającej polskiego obywatelstwa. Ponadto warto odnotować, że podmiot zobowiązany do udostępnienia informacji publicznej nie może żądać od osoby żądąjącej jej udostępnienia, wykazania intersu prawnego lub faktycznego.
Ile mam czasu na odwołanie się od decyzji burmistrza?
Kontrola organów administracji publicznej jest dwuinstancyjna. Odwołanie od decyzji organu orzekającego w pierwszej instancji wnosi się do organu II instancji lub w określonych przypadkach wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy wnosi się do tego samego organu w terminie 14 dni. 
Co to jest public lending right?
Public Lending Right implementowane do polskiego porządku prawnego w 2016 r. jest nowym prawem twórców utworów literackich, z których egzemplarzy korzystają użytkownicy bibliotek, do uzyskania wynagrodzenia. Tzw. opłata z tytułu wypożyczeń bibliotecznych finansowana jest ze środków Skarbu Państwa.
Czy deweloper musi mieć rachunek powierniczy?
Rachunek powierniczy jest jedną z form ochrony nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu rodzinnego na podstawie tzw. umowy deweloperskiej. Jeżeli deweloper rozpoczął Przedsięwzięcie Deweloperskie po dniu wejścia w życie ustawy z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu rodzinnego, tj. 29 kwietnia 2012 r., zobowiązany jest do posiadania zamkniętego lub otwartego rachunku powierniczego.
Jestem w separacji, czy małżonek będzie po mnie dziedziczył?
Nie. Zgodnie przepisami Kodeksu Cywilnego, w przypadku prawomocnego orzeczenia sepracji, małżonkowie nie dziedziczą po sobie z mocy ustawy. Warto jednak pamiętać, że orzeczenie sepracji nie stoi na przeszkodzie dziedziczenia jednego małżonka po drugim na podstawie testamentu.
Co to znaczy, że odpowiadam solidarnie?
Odpowiedzialność solidarna oznacza, że wierzyciel może żądać całości lub części świadczenia od wszystkich dłużników łącznie, od kilku z nich lub od każdego z osobna, z tym, że zaspokojenie wierzyciela przez któregokolwiek z dłużników zwalnia pozostałych. Jeżeli roszczenia wierzyciela nie zostały zaspokojne to w tej wysokości odpowiadają wszyscy dłużnicy. (art. 366 Kodeksu Cywilnego).
Pracodawca błędnie wypełnił moje świadectwo pracy, co mogę zrobić?
Pracownik może w terminie 7 dni od dnia otrzymania świadectwa pracy, wystąpić do prawcodawcy o sprostowanie tego dokumentu. Sam pracodawca może również dokonać sprostowania. Jeżeli pracodawca nie zgodzi się na dokonania sprostowania świadectwa pracy, w terminie 7 dni pracownik może wnieść pozew o jego sprostowania oraz o ewentualne odszkodowanie, jeżeli poniósł z tego tytułu szkodę.
* podane wyżej informacje nie stanowią porady prawnej, a jedynie propozycję interpretacji przepisów przez autora. W przypadku konieczności zasięgnięcia kompleksowej pomocy prawnej, prosimy o skorzystanie z zakładki "Kontakt".